ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ

 

ОТ „РАККОМ“ АД

 

 

 

I ПРЕДМЕТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 1. 1 Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между „Ракком” АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Цар Симеон“ №280, наричано по-долу РАККОМ, и Клиентите относно предоставянето на телекомуникационни услуги от РАККОМ. Тези Общи условия са задължителни за РАККОМ и Клиента, имат неограничен срок и продължават своето действие докато РАККОМ предоставя услуги на Клиента въз основа на приети Поръчки. 

 2. 2 Договорът между  РАККОМ и Клиента представлява съвкупността от индивидуални договорености на параметри и услуги, приета по реда на тези Общи условия Поръчка за предоставяне на телекомуникационни услуги, Описание на услугата (за всеки вид услуга), Споразумение за гарантиране на качеството на услугите, ако е приложимо, доворени допълнителни условия и настоящите Общи условия. 

 3. 3 РАККОМ предоставя услуги само на юридически лица, регистрирани по ДДС. 

 4. 4 В случай на противоречие, по ред на намаляване на приоритетите се прилагат следните документи: 

  1. 4.1 Изрични договорени условия между Клиента и РАККОМ; 

  2. 4.2 Заявка за услуга (Поръчка); 

  3. 4.3 Споразумение за гарантиране качеството на услугите; 

  4. 4.4 Описания на услугите; 

  5. 4.5 Настоящите Общи условия. 

 5. 5 Дефиниции на термини, използвани в тези Общи условия: 

  1. 5.1 Телекомуникационна услуга” е предоставяна от РАККОМ услуга, описана в Поръчка за предоставяне на телекомуникационни услуги; 

  2. 5.2 Описание на услугата“ е описание основните параметри на предоставяната услуга; 

  3. 5.3 Търговски параметри на услугата“ включва цена, срок за активиране, срок на предоставяне на услугата, фиксиран срок и/или автоматично подновяване, както и другите търговски параметри, в съответствие с Описанието на услугата. Търговските параметри са предмет на договаряне между Клиента и  и се отразяват в Поръчката; 

  4. 5.4 Техническите параметри на услугата“ включва елементи на техническата реализация на услугата и са определени в Описанието на услугата. Техническите параметри не са част от Поръчката за предоставяне на телекомуникационни услуги; 

  5. 5.5 Споразумение за гарантиране качеството на услугите” - описва гаранциите за качеството и условията за поддръжка на услугите, включително обезщетения при отклонение от техническите параметри за наличност; 

  6. 5.6 Дата на активиране на услугата” е датата, на която  започва ефективно да се предоставя нова услуга на Клиента или датата, на която е извършена промяна на услуга, която е вече активирана. 

  7. 5.7 Срок за активиране на услугата“ е срокът, в който РАККОМ се ангажира да активира определена услуга и който започва да тече от датата на получаване на първоначалното плащане от Клиента, освен ако не е уговорено друго в Поръчката; 

  8. 5.8 Приемо-предавателен протокол” е протоколът, подписан при успешно завършване на тестовете и предаване на Клиента на услугите, предоставяни от РАККОМ; 

  9. 5.9 Срок за предоставяне на услугата“ е срокът, указан в Поръчката за всяка конкретна услуга, в течение на който РАККОМ се ангажира да предоставя уговорената с приета Поръчка услуга. Този срок започва да тече от датата на активиране на услугата; 

  10. 5.10 Отчетен период“ - е посочен в Поръчката период от време, въз основа, на който се отчита предоставянето на услугата, и за който Клиентът заплаща уговорена между страните цена; 

  11. 5.11 Мрежа(та)” са една или повече електронни съобщителни мрежи за предоставяне на телекомуникационните услуги, предвидени в Поръчката. 

 6. 6 Видове Услуги, предоставяни от РАККОМ чрез Мрежата 

  1. 6.1 В зависимост от вида на срока за предоставяне на услугата: 

   1. 6.1.1 Абонаментни услуги с фиксирана крайна дата на предоставяне“ - предоставянето на тези услуги се прекратява с изтичане на техния срок. След изтичането на този срок се превръщат в безсрочни, ако не е договорен нов срок между РАККОМ и клиента. 

   2. 6.1.2 Абонаментни Безсрочни услуги “ – могат да бъдат прекратени  от двете страни, при  спазване на   на договорения срок .. 

  2. 6.2 В зависимост от начина на предоставяне услугите могат да бъдат еднократни услуги и услуги с периодично предоставяне. 

 7. 7 Поръчка 

  1. 7.1 6.1. Поръчката между РАККОМ и Клиента се счита за сключена от датата на нейното подписване от двете страни. 

  2. 7.2 6.2. В Поръчката се посочват идентификационни данни на РАККОМ и Клиента, описание на услугите, срок или дата на активиране на услугите, срок на предоставяне на услугите, лица за контакт, адрес за кореспонденция и други. 

  3. 7.3 С Поръчката страните уговарят: 

   1. 7.3.1 Предоставянето на една или повече нови услуги, всяка от които се отбелязва с „нова“; 

   2. 7.3.2 Промени по отношение на услуги, предоставяни от  на Клиента. Тези услуги се отбелязват с „промяна“; 

   3. 7.3.3 Прекратяването на услуги, в случаите, когато прекратяването се извършва по взаимно съгласие на страните. 

  4. 7.4 Поръчката може да съдържа и опис на всички останали услуги, които РАККОМ предоставя на Клиента към този момент, като тези услуги се описват в отделна секция. 

  5. 7.5 За определен период от време  може да предоставя на Клиента услуги с нулева стойност. В този случай, Поръчката за тях може и да не е подписана от Клиента. 

 8. 8 Активиране на услугата. Приемо-предавателен протокол 

  1. 8.1 Активирането на услугите се удостоверява с извършването на приемо-предавателен тест. Продължителността и условията за провеждане на теста са посочени в Описанието на услугата. 

  2. 8.2 Тестът се счита за успешен, ако резултатите му отговарят на параметрите, посочени в 

  3. 8.3 Описанието на услугата. 

  4. 8.4 След успешно завършване на приемо-предавателния тест,  започва предоставянето на услугите. Тази дата се счита за дата на активиране на услугите. 

  5. 8.5 На датата на активиране се съставя Приемо-предавателен протокол (Протокола), с който се констатира покриване на качествените показатели, предварително уговорени между страните. Протоколът се подписва от упълномощени представители на страните и представлява неразделна част от Договора. За упълномощени представители на страните се считат техните служители, както и други лица, за които може да се направи основателно предположение, че могат да удостоверят активирането на услугите. 

  6. 8.6 В случай, че в 5 дневен срок от получаване на Протокола Клиентът не го подпише и не направи възражение относно качеството на услугите, Протоколът се счита за подписан. 

  7. 8.7 В случай, че Клиентът има основателни възражения, те се разглеждат, правят се нужните промени и се провежда нов приемопредавателен тест. 

 

II ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 1. 9 КЛИЕНТЪТ възлага, а РАККОМ се задължава да осигури на КЛИЕНТА услугите, посочени в , „Заявка за услуга“ (Поръчка). КЛИЕНТЪТ се задължава да ползва тези услуги в съответствие с изискванията на сключения договор и да заплаща уговорените цени за  тяхното ползване. 

 2. 10 Права и задължения на РАККОМ: 

  1. 10.1 РАККОМ се задължава да осигури услугите, посочени в „Заявка за услуга“ (Поръчка).. 

  2. 10.2 РАККОМ се задължава да осигури услугите до 20 (двадесет) дни след получаване на Поръчката от страна на КЛИЕНТА, при положение, че има техническа възможност, освен ако не е посочено друго в Договора. 

  3. 10.3 РАККОМ запазва правото си на собственост върху техническите средства, които ако се налага са доставени от РАККОМ, във връзка с предоставянето на услугите. 

  4. 10.4 РАККОМ своевременно уведомява КЛИЕНТА за настъпили повреди, аварии и други причини, които затрудняват или пречат за нормалното ползване на услугите по този договор, както и за срока по отстраняването им. 

  5. 10.5 РАККОМ се задължава да поддържа параметрите на услугите като осигурява обслужване и поддръжка на КЛИЕНТА 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.  

  6. 10.6 В случай на забавяне на плащане от страна на КЛИЕНТА с повече от 7 (седем) календарни дни спрямо сроковете, указани в Договора, РАККОМ има право без писмено предизвестие временно да ограничи или да прекрати предоставянето на услугите до извършване на плащането. 

  7. 10.7 РАККОМ се задължава да пази търговската тайна на КЛИЕНТА, като се въздържа от всякакви действия, които могат да доведат до ощетяване на последния. 

  8. 10.8 РАККОМ своевременно уведомява КЛИЕНТА при промяна на адреса, телефон, факс или други данни от търговската регистрация на дружеството, както и на съответните длъжностни лица за контакти.  

 3. 11 Права и задължения на клиента: 

  1. 11.1 КЛИЕНТЪТ се задължава да приеме услугите , посочен  в 5 (пет) дневен срок, считано от датата на информиране за готовността на РАККОМ да ги предостави. 

  2. 11.2 КЛИЕНТЪТ се задължава да осигурява на специалистите на РАККОМ свободен достъп в работно време до помещението за инсталиране на крайните устройства и техническите средства в съответното помещение на КЛИЕНТА, както и за проверка на функционирането им. 

  3. 11.3 КЛИЕНТЪТ се задължава да заплаща цените за услугите в срок, съгласно условията на настоящия договор, посочени в раздел „Цени и начин на плащане“.  

  4. 11.4 КЛИЕНТЪТ предоставя имената и адресите на лицата от страна на КЛИЕНТА за осъществяване на контакти. 

  5. 11.5 При неправомерно ползване на мрежата и услугите, КЛИЕНТЪТ носи отговорност за материалните и нематериалните щети, нанесени на РАККОМ.  

  6. 11.6 КЛИЕНТЪТ се задължава да пази търговската тайна на РАККОМ, като се въздържа от всякакви действия, които могат да доведат до ощетяване на последния. 

  7. 11.7 Ако КЛИЕНТЪТ самоволно инсталира неодобрени по установения ред крайни устройства, технически и програмни средства или подмени такива монтирани от РАККОМ устройства и средства, той носи отговорност за нарушения по действащото законодателство и нанесените материални щети. Отстраняването от РАККОМ на тези нарушения и/или повреди е за сметка на КЛИЕНТА. 

  8. 11.8 КЛИЕНТЪТ се задължава да съхранява и опазва с грижата на добър стопанин техническите средства на РАККОМ, ако има такива, които са му предоставени във връзка с ползването на услугите по този договор. 

  9. 11.9 КЛИЕНТЪТ своевременно уведомява РАККОМ при настъпване на повреди или аварии в неговите съоръжения, които затрудняват или пречат на нормалното ползване на услугите по този договор, както и за срока на отстраняването им. 

  10. 11.10 КЛИЕНТЪТ своевременно уведомява РАККОМ при промяна на адреса, телефон, факс или други данни от търговската регистрация на дружеството, както и на съответните длъжностни лица за контакти. 

 

III ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И УСЛУГИТЕ

 1. 12 Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на срока в следните случаи: 

  1. 12.1 По взаимно съгласие на страните; 

  2. 12.2 При настъпване на обстоятелства от непреодолима сила съгласно чл. 306 от Търговския закон; 

  3. 12.3 В резултат на действия или актове на компетентни държавни органи, които водят до ограничаване правомощията или функциите на която и да било от страните; 

  4. 12.4 При ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по този договор, считано от датата на влизане в сила на съответното решение; 

  5. 12.5 По силата на решение на правораздавателен орган; 

  6. 12.6 След едностранно 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие на всяка от страните без мотивиране на причините, отправено след изтичане на минималния срок на договора; 

  7. 12.7 След едностранно 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната по договора страна, като неизправната страна  дължи на изправната страна неустойка в размер на 1 (една) месечна абонаментна такса за услугите. 

 2. 13 В случай, че някоя от страните прекрати договора преди изтичането на неговия първоначален минимален срок, то тя следва да заплати на другата страна като неустойка сумата от съответните оставащи месечни абонаментни такси до изтичане на минималния срок на договора.  

 

IV ОТГОВОРНОСТИ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

 1. 14 За всички случаи на неизпълнение на договорните задължения, страните носят отговорност в съответствие със Закона за задълженията и договорите. 

 2. 15 РАККОМ не отговаря пред КЛИЕНТА за: 

  1. 15.1 загуби, пропуснати ползи и други щети в търговската дейност на КЛИЕНТА, настъпили при и по повод ползване на услугите по този договор; 

  2. 15.2 липса на умения от страна  на КЛИЕНТА да ползва услугите; 

  3. 15.3 претенции от трети лица срещу КЛИЕНТА при и по повод ползването на услугите; 

  4. 15.4 щети и други вредоносни резултати, предизвикани от лошо или некачествено  поддържане или експлоатация от страна на КЛИЕНТА на техническите и програмни средства на РАККОМ; 

  5. 15.5 повреди по канална  мрежа на други далекосъобщителни оператори, които правят невъзможно предоставянето на услугите. 

 3. 16 За всички неуредени в договора въпроси се прилага действащото в Република България гражданско законодателство.  

 4. 17 При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие, всяка една от страните може да отнесе спора за решаване от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата. 

 5. 18 Всички протоколи, приложения и допълнителни споразумения към този договор са неразделна част от него. 

 6. 19 Изменения и допълнения на този договор могат да се правят само в писмена форма, по взаимно споразумение между страните. 

 7. 20 Всяка една от страните определя свои специалисти, които постоянно наблюдават хода на изпълнението на този договор и координират извършването на всички необходими действия.